(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) ستا اختر -
اختر اختر شي -
اختر مو مبارک شه لر او بر مو مبارک شه -
نو اختر کوم اختر؟ -
اختر -
اختريزې لنډۍ -
اختريزه تحفه -
اختر او تنهایي -
اختره ! -
کارغان او سرګردان -
د عبدالوهاب بازيد غزلونه -
پښتون خودکش ځلمې -
ژاړه ژاړه د پښتون په حال حبيبه -
فخر افغان باچا خان بـــابـــا ته ... -
په تا څه سوي دي ؟ -
كـه زه نه واى -
کابل -
د ژوند سندره ! -
سوله غواړوســوله +غزل + نیمځانه هیلې -
ړوند سحر -
جنت -
پـښـتـنه پـېـغـلـه -
وژنی می خپل ورور -
پښتـنې لورې -
پښتو -
غزل -
کاشکې زه ماشوم وای -
ته به ګرځې داسې ښکلی زه به مړ يم -
اې پښتنو څۀ کوئ -
سیل -
ډرامه -
ای دګل قاتله -
که صورت د محمد نه وی پيدا -
زما مينه -
پښتون ته خطاب -
د ښاغلي جابر احمد مخلص يو څو ښکلي شعرونه -
هلته تخار کی -
غزل -
غزل -
ارمان -
يوه څېره ټوله دنيا؟! -
پښتو پښتون او پښتونخوا -
غزل -
د مینې انګړ -
څلوریځي -
امريکا الوتکو ته ! -
بس همدا زما ګناه ده چي پښتون یم -
پښتوخوږه ژبه ده -
د رحمت ولې د شهادت ، وير او ژاړا -
غزل -
 بېرته شاته