(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) حیران یم ۰ -
ما ته زما خپله پښتونخوا ربه -
شاعر نه یم -
د ښاغلي بادشاه الدين مشکور شعرونه -
بل جهان -
سترګی -
غزل -
وطنه! -
غزل -
نوې دنيا به د الفت جوړوۍ -
غزل -
احمد شاه په تمه ناستو! -
غزل -
فیصلــه -
خدايه -
جنازې -
د بيټ نيکۀ دعا -
راځۍ ملګرو ټول به په شريکه لېوني شو -
انشاء الله -
د مسافر په نامه د مور ليک -
پښتو خوږه ژبه ده -
خيال او فکر مومه وژنه -
پښتو -
حقیقی مینه -
څلوریځي او نثری ټوټه -
شعر -
د نـفـاق رنځ -
پښتو -
غزل -
پښتني مینه -
Heaven and Earth -
اى پښتونه -
غزل -
څه ليدلي دي -
د شعر ګور بت -
ننګرهار۰ -
خوږ نعمت -
غزل -
دا بې حسه پښتانۀ -
دمحمدعلی عمری څلوریځی،غزلی اونثری ټوټه -
د پښتنو اجمل -
خـــــــــــــــوږه رهبره زمونږ -
ناهيد سحر -
پوښتنه -
بيا په سرو وينو لمبيږي پښتانه -
افغان زلمۍ یمه -
د نور ستوري ته ډالۍ -
افسوس ستوری فناشو -
ستا تصويرونه راته خاندي -
روښانه ستوري -
 بېرته شاته