(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

د پښتنوټولنیزولسولیز ګوند د مشرانو جرګی د غړو لنډه پیژند ګلوی

پخواني مشر او بنسټ ايښودونکی PSDP ارواښاد ډاکتر کبیر ستوری د
ښاغلی ايــډ وکــیـټ عــلـی خـان مـحـسـود د PSDP مــشـر
ښـاغـلـی محمد شـیـریــن ګـردیـوال د PSDP د مشر لومړی مرستیال
ښاغلی لیاقت وطنپال د PSDP څلورم مرستیال او د امریکا د څانګی مشر
ښــاغــلـی حـاجـی فـضـل الـرحـمـن شــیـر د PSDP د مشر سلا کار
ارواښاد ډاکتر شیر افضل ګردیوال د PSDP د مـشـر تابه د د فـتر پخوانی مشر
ښــاغــلــی غـلام رســول هــمـت د PSDP دمشرانو جرګی غړی
ښــاغـــلــی خــان مـحـمـد مــبـارز څــاپــی د PSDP د کورنیو چارو مشر
ښــاغــلـی الــحـاج ډګـروال حـضـرت رســول د PSDP د پـــوځـــی چـــارو مــــشــر
ښـاغــلـی عــزیـز رحـــمـن سـرشــار د PSDP د خپرونو چارو مشر
ښــاغــلــی دپلوم انجنیر حاجی حبیب رسول د PSDP دپوهنیزو چـارو مشر
ښــاغـــلــی محمداجـان یـار د PSDP دمشرانو جرګی غړی
مــــیـرمــن عـــایــشـه زمــانــی سـاقـی د PSDP د مـشـرانـو جـرګـی غـړی
ښـاغــلـی عـــبــدالــجــلــیــل خـــان د PSDP د مـشـرانـو د جـرګـی غـړی
ښـاغـلـی سـیـد عـلیـشـاه د PSDP دفرانکفورت څانګی جنرل سیکرټری اود مشرانو د جرګی غړی
ښـاغــلـی ډاکــتـر سـیـد عـبـدالـقـاهـر عـاطـف د PSDP د مشرانو د جرګی غړی
مــــیـرمــن ګل غــوټــی کــونــړی د PSDP د مـشـرانـو جـرګـی غـړی
دپلوم ژورنالست ارواښاد احمد شاه باوری د PSDP د مشرانو د جرګی غړی
انجنير ښـاغــلـی سيد حسن سيد د PSDP د مشرانو د جرګی غړی
ښاغلی محمد اقبال لالا د PSDP دبهرنیو چارو مشر اود فرا نکفورت د څانګی مشر
ښاغلی ايډوکیټ یوسف علیخان د PSDPد انګلستان د مرکزی څانګی مشر
ښـــــاغــــلـــی اخــــــتــر هــــــــیـــواد د PSDP د دارالا نـشا ه غـړی
ښــاغـلـی ډاکتر شـیـر ولــی شـیـر د PSDP د دارالانشاه (مشرتابه دوتر) مشر
حاجی عـبدالـنصـیـر ستـوری د PSDP جنرل سیکرټری
ښاغلی ډاکتر صابر د PSDP دسیاسی چارو مشر
ښاغلی ډاکتر ګل حسن «ولیزی» د PSDP د مشر انو جرګی غړی
ښاغلی احمد غوث شیرزاده «زمانی» د PSDPد مشر انو جرګی غړی
ښاغلی الحاج محمد نادر سرشار دPSDPد ناروی د څانګی مشر
میرمن ښاپیرئ شینواری د PSDP د ښځو د ټولنی مشره
ښاغلی غلام نبی سخی د PSDP د ځوان پښتون د ډلی مشر
ارواښاد ډاکتر عبدالله عزیز د PSDPد مشر انو جرګی غړی
ارواښاد عطا محمد شیرزی د PSDPد مشر انو جرګی پخوانی غړی
ښاغلی رحمن بریالی دPSDP د بلجیم د څانګی مشر
ښاغلی محمد رفیق دPSDP د سویس د څانګی مشر
ارواښاد قدوس تندر دPSDPدمشرانو جرګې غړی
New elected mashrano jarga