(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) بدل مخلوق -
دحبیبزی دوه غزلی -
د ښاغلی صابر اصلزی دوه غزلی -
دجهان په نقشه -
څيري ګريوان -
ته راشه ورته ګوره په کوم حال دي پښتانه -
لمر په سپوږمۍ مين شو -
روڼ اودروند -
غزل -
چې ډوګر په کښې -
غزل -
وحدت -
د سولی لمر -
د ژوند ارمان -
لويه خدايه -
دا د چا دلاسه -
غزل -
زموږ په کلي کې شرمه جوړوئ -
ســیـاســی پـــیـژنـد -
د امن سندره -
ته وې چېرته -
شعر -
نثر اوڅلوریځه -
غزل -
ژړا راځي -
د انسان په نوم -
غزل -
نـــــظـم -
پښتنې دود -
داوړی ماښامی -
شهيد د كربلا څـوک ؤ؟ -
غزل ته ډالۍ غزل -
راغونډ شئ پښتنو ... -
د اختر لنډئ -
د ښکلا اختر -
د وطن د ښامارانو نه يو سوال -
انجام -
دلراو برپښتنو -
غزل -
لمسون -
د حاجی ولی محمد احمد زوی څو شعرونه -
اوس د نړۍ نقشه کې کور د پښتنو وليکئ -
ماته د تاريخ د مېړنو خبرې يادې دي -
غزل -
غزل -
د پښتون دعا -
چا ویل چې اسانه ده -
د لغمان په شکور اباد کی -
غزل -
شیطانان -
 بېرته شاته