(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) نوی کال -
څلوریځي -
ړنده اسره -
د رحمان بابا د مزار د بيا جوړيدو په هيله -
سپينه کونتره -
لوګی دی، اور دی لګيدلی د پښتون په کالۀ -
د پېغلي ملالي ږغ -
رحمان بابا -
تازه غزل -
پښتو -
زما لاليـــــه زه وړه خو نه يم -
شمله په اور وسيزه -
د سواتيانو په بې حسئ باندې يوه مرثيه -
دخلکو غږ -
د مینې ورځ (valentine´s day) -
د پښتون پوهه -
پــه غــزل مــیـن -
پښتنو بچو -
ځانمرګى بريد -
بدل مخلوق -
دحبیبزی دوه غزلی -
د ښاغلی صابر اصلزی دوه غزلی -
دجهان په نقشه -
څيري ګريوان -
ته راشه ورته ګوره په کوم حال دي پښتانه -
لمر په سپوږمۍ مين شو -
روڼ اودروند -
غزل -
چې ډوګر په کښې -
غزل -
وحدت -
د سولی لمر -
د ژوند ارمان -
لويه خدايه -
دا د چا دلاسه -
غزل -
زموږ په کلي کې شرمه جوړوئ -
ســیـاســی پـــیـژنـد -
د امن سندره -
ته وې چېرته -
شعر -
نثر اوڅلوریځه -
غزل -
ژړا راځي -
د انسان په نوم -
غزل -
نـــــظـم -
پښتنې دود -
داوړی ماښامی -
شهيد د كربلا څـوک ؤ؟ -
 بېرته شاته