(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

ښـاغــلـی عـــبــدالــجــلــیــل خـــان د PSDP د مـشـرانـو د جـرګـی غـړی

Abdul Jalil Khan  Vorstandmiglied der Sozialdemocratische Partei der Paschtunen - Pashtoon Social Democratic Party , Pakhtunkhwa / Afghanistan 
(PSDP)
- -  بېرته شاته