(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

ښـاغــلـی عـــبــدالــجــلــیــل خـــان د PSDP د مـشـرانـو د جـرګـی غـړی

- -  بېرته شاته