(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) [05.Sep.2015 - 14:08] توردېب اوسپین دېب -
[05.Sep.2015 - 12:05] کلام -
[05.Sep.2015 - 09:47] د قام نمونه -
[05.Sep.2015 - 09:38] نظم -
[05.Sep.2015 - 09:20] ای دسوات پښتنو! -
[03.Sep.2015 - 16:19] افغان -
[30.Aug.2015 - 20:40] ملت نه څوکۍ وساته خاینه! -
[28.Aug.2015 - 17:54] اسد دانش ساپي -
[25.Aug.2015 - 18:17] کړاوونو قيصه -
[25.Aug.2015 - 11:10] غزل -
[25.Aug.2015 - 11:00] غزل -
[25.Aug.2015 - 10:57] قام! -
[25.Aug.2015 - 10:54] قلم -
[23.Aug.2015 - 22:12] دښمنه -
[21.Aug.2015 - 18:51] بې خبره -
[19.Aug.2015 - 14:30] Ghazal -
[19.Aug.2015 - 14:28] وراسته کبان -
[18.Aug.2015 - 23:38] غزل -
[15.Aug.2015 - 16:16] نه شو هوښيار پښتون -
[13.Aug.2015 - 16:50] نــنـګ -
[13.Aug.2015 - 16:46] پښتـونخـوا د غـرو سـرونه -
[13.Aug.2015 - 10:57] دوخت بازار -
[11.Aug.2015 - 17:26] د یـو بل نه نفرت -
[11.Aug.2015 - 17:23] په څپو کې -
[08.Aug.2015 - 20:56] جار سم (لومړۍ /دویېمه برخه) -
[03.Aug.2015 - 14:18] پښتنې په قا مت سترې -
[02.Aug.2015 - 19:32] زه عاشق یم -
[01.Aug.2015 - 20:41] نظم -
[01.Aug.2015 - 11:16] خوار افغانه -
[01.Aug.2015 - 10:49] اوتي بوتي -
[31.Jul.2015 - 18:41] زمانظم -
[30.Jul.2015 - 18:13] خدایه امن راولې -
[29.Jul.2015 - 18:58] دجانان مینه -
[29.Jul.2015 - 18:44] دځان قا تل -
[28.Jul.2015 - 17:36] دخدای سره چل ول -
[27.Jul.2015 - 17:39] (طنز) غولن سیاست -
[24.Jul.2015 - 19:27] واياره خټکه! -
[22.Jul.2015 - 19:21] پښتو د جنت ژبه ده! -
[18.Jul.2015 - 14:36] د افضل خان لالا په نوم -
[17.Jul.2015 - 13:51] نه سوپړه نه د لرګوآس -
[14.Jul.2015 - 18:46] هر کله راشه -
[12.Jul.2015 - 23:16] فریاد -
[11.Jul.2015 - 18:28] راځئ دا بیشرمه غله سنت کړو؟! -
[11.Jul.2015 - 17:52] يار خو ما له هسې گران شو -
[04.Jul.2015 - 16:26] راځئ دخاین په مخ تو کړو -
[03.Jul.2015 - 16:06] POKHTOON -
[03.Jul.2015 - 14:18] ای زما وطنه -
[03.Jul.2015 - 10:12] له ما اتل نشته -
[02.Jul.2015 - 19:32] انداز -
[02.Jul.2015 - 19:31] پښتو -
 بېرته شاته