(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) ای قهرمان ملته -
د باچاخان ویناوی -
غزل -
د وینو واټ -
خيراتي -
نوی کال/ د سترګو نم /مها جر -
پـير/ژوند لکه سپينې اوبه -
افغانان یو -
زما ګرانه وطنه -
بهــــیر -
مېړني خلک -
زما زړه تاته فریاد کوي -
د بې غوره پښتنو نه خپه پښتو -
غزلونه اونظمونه -
د اڼډوخر او ریشخندی کور -
شرابي سترګې -
بارانونه او ډيوې -
دعبدالحلیم همت -
دپروفیسر اسیر منګل -
غزل -
طنزونه -
اکوبکوسرسوندکو -
ارمانجن مبارز -
خان شهیدته پېرزوینه -
غزل -
د شمير يې -
پــــښــتـو -
بیټ نیکه -
لوبې دکرکټ کړي -
غبرګلوني -
ټک او ټک ټک -
غزل -
طنزونه -
کاشکی/دکابل خوب -
د عربي، اردو او انګرېزي ژبو بريالي مترجم -
نظمونه او غزلې -
قام -
دستا تصویر -
اوس به پښتوهم ددفتر ژبه وه -
ای د عدالت ربـه -
مشر -
نظم -
فیصله -
ما هغې ته نۀ پريږدي -
بڼ -
افغانستان ښایسته باغچه -
طنزونه -
جمال د عرفې په غونډۍ -
اوس د هغه فلسفي څوک پاتې نه دي -
رهبر لاره بدله کړه -
 بېرته شاته