(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) ښتونه! ولې ستا ژبه محکومه ده؟ -
ښاغلي کاوون -
تازه شعرونه -
سپېدې راوچاودې -
غــزل -
څار -
ننګ -
شعرونه تازه شول -
پیژند پاڼه -
ملنګ شم -
بل مې دځایه نصیب کم دی -
طنزونه -
پښتنه میرمن وایي/ آزاد ژوند -
تته ډیوه -
غزل -
کونړ -
د امین بسمل شعرونه تازه شول -
پروړې -
دژوند فلسفه -
ګران افغانستان -
مســافـــر -
لکه مست تازه ګلاب شهید -
دښاغلي ملیار شعرونه -
طنزونه -
زه نوی شرابي یم !؟ -
ښکلې ليلا -
دښاغلي بسمل شعرونه تازه شول -
ظا لمانوقافـلې -
مایو وار پاچا که -
دافغاني شعرونه -
پسرلیه راشه راشه -
ای سولې -
غزل -
چیغه -
د ملیار شعرونه تازه شول -
د علي خان ساپی شعرونه -
د پرښتو په شانې نه یې -
غزل -
دښاغلي قیام شعرونه تازه شول -
شعرونه -
په زړه پورې طنزونه -
دښاغلي بسمل شعرونه -
غلیمه نور مو پریږ ده -
د مینې پیغامبره -
پل په پل -
ښکلې نړۍ -
راشى پښتنو -
دښاغلي ملیارتازه شعرونه -
څـړیکه -
د بې غوره پښتنو نه خپه پښتو -
 بېرته شاته