(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) غالمغال -
مینه او حسن -
د اوښکوسیلاب -
پیغامونه/د ښکلیو خیال -
د اوښکو ګیله/جګې او ټیټې -
خمـار مي نه مـاتېږي -
نزونه تازه شول -
پښتونواله/ غزل -
ښکلي شعرونه -
غـز ل -
بیایې پلـــوشې په ګلرخساروینم -
راڼه توري/تلبلاند اورتونونه -
مقام -
میړانه -
زمامعصوم زړګی -
پلوشه -
پښتنو ځلمو -
غزل -
دَ مور مينه -
وادى الكوف -
زوړ او ځوان -
غزل -
ته ښایسته رنګین غزل یې -
د پلار مینه -
د ملالې وینا په اړه -
هاغه شملور پښتانه -
طنزونه -
بس کړۍ -
خوږ وطن -
رښــتـیـنـی انـځور -
چاربیته -
يګانه يم لا تر اوسه -
غزل -
د وطن د مور اولاد -
پوښتنې اوغوښتنې -
دلته پاتېکېږم -
طنزونه -
یوولس څپه ایزه معـما -
ښتونه! ولې ستا ژبه محکومه ده؟ -
ښاغلي کاوون -
تازه شعرونه -
سپېدې راوچاودې -
غــزل -
څار -
ننګ -
شعرونه تازه شول -
پیژند پاڼه -
ملنګ شم -
بل مې دځایه نصیب کم دی -
طنزونه -
 بېرته شاته