(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) پښتون -
غزل -
غزل -
غزل -
دښاغلی ملیارشعرونه تازه شول -
Chandan -
شعرونه او لنډۍ -
د ولی محمد نورزی شعرونه تازه شول -
غـنـم لـو -
طنزونه -
دعندلیب شعرونه -
د ماشومانو دنیا -
زه به درشم -
خوشال خان خټکه -
ارواښادصاحب شاه صابر -
د او ښکې تذبيح -
د سرحد شعرونه -
درحمان بابا په دیوان د حمزه بابا کلام -
داسې حال کې څنګه خاندې ؟ -
بیلابیل طنزونه -
ایلیا ابو ماضي قصیده -
زه به مړيم -
غم -
څو ظا لمان مې نن ښوونځۍ سو ځوې -
کم عقله غرڅنۍ -
غزل -
خوارقسمت -
دذبیح لله شریفی شعرونه تازه شول -
دښاغلی عندلیب شعرونه تازه شول -
طنزونه -
منمه -
غزل -
دا زمونږ زيبا وطن -
طنز -
غزل -
اوښ او ګيدړ -
دچانه دادچانه -
حسيبه شهيدې ته ډالۍ -
درد -
د پښتو ریواجونه -
غزل -
قد -
تنده -
مورڅوک ده؟ -
افغانستان موخپل کوردی -
د زړه په هدیره کی -
پسرلې -
‫آزاد نــظـم -
پيدا نه وای -
د کارغه او د لومبړ قيصۍ -
 بېرته شاته