(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

دلبره

[08.Jan.2018 - 16:00]

د جهان په مخ به نه وي هسې تا غوندې دلبره

پـري رویه، عـنبر بــویه، سنبل مـویه، سمنبره

 

ګلـعزاره،زلفـي ماره،شاه سـواره،خوش رفتاره

باده نــوشه، مـیفروشه، کـسب پوشه، موکمره

 

دلــنوازه، ســرفــرازه،عـشوه، سـازه، لغت بازه

خـود پـــسنده،سـربلنده، شـکرخنده، لب شکره

 

طربناکه،ګـریـوان، چاکه ، تل بی باکه، تش تپاکه

خــود رایــه، خـود نمایه،خودستایه خوش هنره

 

غـزلــخوانه، خــوش الهانه، در دندانه، لبخندانه

قمــبرخالــه، پرخـــــیاله تل خوشاله د زړه غوره

 

         خوشال خان خټک

-
 بېرته شاته