(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

مینه

[27.Feb.2018 - 11:05]

د مينې ګډ ه ترا نه وه د ا لتا نه  نه وه 

 له ننګه جوړه ملالۍ نوپه چا ګرا نه نه وه

شغلوته سپينې مرغلرې دګل،غا ړه و تې

دپسرلي د وږمو سا ه وه څه ارزا نه نه وه  

ګوره ريبا ره په د ېره کې پروت ملوک لېونی

کومه بد رۍ خو له کپکا سه را روا نه نه وه ؟

له ګلو ډک پلو په نازنازد ګو در ښا پېر ۍ 

د پسرلي ښکلې غوټۍ وه څه نا ځوا نه نه و ه  

د درنا وي په دوددپا رس نجو نې ګلا ن پرې ښيند ي

د ا فغا ن تو ره خو ،نړۍ کې کمه چا نه  نه  وه  

ما چې د زهر وپيا له پو ر ته کړ ه با و رمې و کړ 

ز ما ګيله وه له ا غيا ر ه له  جا نا  نه  نه وه  

له ا غزو  ډ که  د لمبو غېږ د بڼو په څو کو 

د سنګر وا ل د مينې لا ر ه څه   ا سا  نه  نه و ه

سنګروال

-
 بېرته شاته