(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) [30.Jul.2015 - 18:13] خدایه امن راولې -
[29.Jul.2015 - 18:58] دجانان مینه -
[29.Jul.2015 - 18:44] دځان قا تل -
[28.Jul.2015 - 17:36] دخدای سره چل ول -
[27.Jul.2015 - 17:39] (طنز) غولن سیاست -
[24.Jul.2015 - 19:27] واياره خټکه! -
[22.Jul.2015 - 19:21] پښتو د جنت ژبه ده! -
[18.Jul.2015 - 14:36] د افضل خان لالا په نوم -
[17.Jul.2015 - 13:51] نه سوپړه نه د لرګوآس -
[14.Jul.2015 - 18:46] هر کله راشه -
[12.Jul.2015 - 23:16] فریاد -
[11.Jul.2015 - 18:28] راځئ دا بیشرمه غله سنت کړو؟! -
[11.Jul.2015 - 17:52] يار خو ما له هسې گران شو -
[04.Jul.2015 - 16:26] راځئ دخاین په مخ تو کړو -
[03.Jul.2015 - 16:06] POKHTOON -
[03.Jul.2015 - 14:18] ای زما وطنه -
[03.Jul.2015 - 10:12] له ما اتل نشته -
[02.Jul.2015 - 19:32] انداز -
[02.Jul.2015 - 19:31] پښتو -
[02.Jul.2015 - 19:30] باچاخان ته شکایت -
[02.Jul.2015 - 19:28] تازه شعرونه -
[30.Jun.2015 - 19:42] کبير ستوري ته -
[30.Jun.2015 - 19:31] د لر و بر نعره -
[30.Jun.2015 - 19:20] بې له تانه دجنت په لوري نه ځم -
[30.Jun.2015 - 19:06] غزل -
[29.Jun.2015 - 19:33] د کابل مڼه -
[29.Jun.2015 - 19:04] ! ځوانه -
[26.Jun.2015 - 18:28] جانان -
[24.Jun.2015 - 12:02] جــــانـــان -
[20.Jun.2015 - 19:26] دلته نخرو ته مه راځه! -
[20.Jun.2015 - 19:22] زاڼې -
[16.Jun.2015 - 18:45] اوسنی یاران دی خوشی -
[15.Jun.2015 - 18:52] اور ولګيد -
[09.Jun.2015 - 21:52] غزل -
[08.Jun.2015 - 08:58] غزل -
[06.Jun.2015 - 13:11] دغلو شخصي وحدت -
[03.Jun.2015 - 19:43] نا اهله/سپین سترګی -
[02.Jun.2015 - 19:34] موږ چا مړه کړو؟ -
[31.May.2015 - 21:20] په کندهار کې دي تذکره واخیسته؟ -
[31.May.2015 - 21:15] شعرونه تازه شول -
[31.May.2015 - 21:06] د پښتو ورځی په ویاړ -
[28.May.2015 - 18:42] دپښتوورځې په ویاړ -
[26.May.2015 - 19:07] ددولت دشپږو میاشتو نوښتونه -
[21.May.2015 - 19:35] غزل -
[21.May.2015 - 19:29] کوم پیمان؟ -
[20.May.2015 - 19:21] د انسانیت چور -
[19.May.2015 - 20:50] غلطه ډیموکراسي -
[16.May.2015 - 19:12] يو فرياد -
[15.May.2015 - 17:08] د قدرت لیوني -
[11.May.2015 - 17:25] دکونړ دسيند اواز -
 بېرته شاته