(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) [11.Oct.2015 - 21:43] غزل -
[11.Oct.2015 - 04:44] سپاهي چې جنرال وهلای سي -
[08.Oct.2015 - 17:29] حقیقي دونیا -
[05.Oct.2015 - 02:42] همت -
[05.Oct.2015 - 02:39] قناعت -
[03.Oct.2015 - 20:32] سیاستمداریان -
[03.Oct.2015 - 18:47] درې درې ملا درې -
[01.Oct.2015 - 17:54] تازه شعرونه -
[01.Oct.2015 - 17:32] دبصیر بیدار -
[30.Sep.2015 - 17:55] پردیسي ده -
[25.Sep.2015 - 20:20] دچاواخلم بلا -
[17.Sep.2015 - 18:31] تازه شعرونه -
[17.Sep.2015 - 17:19] د پنجوایي د شهیدانو په ویر کې -
[16.Sep.2015 - 17:02] کونړ ته -
[16.Sep.2015 - 16:59] ترڅوپورې ؟ -
[14.Sep.2015 - 10:35] د څوکۍ روهینه -
[12.Sep.2015 - 21:55] غزل -
[12.Sep.2015 - 20:11] شوخ متفکر -
[12.Sep.2015 - 11:32] لوی افغان -
[05.Sep.2015 - 14:08] توردېب اوسپین دېب -
[05.Sep.2015 - 12:05] کلام -
[05.Sep.2015 - 09:47] د قام نمونه -
[05.Sep.2015 - 09:38] نظم -
[05.Sep.2015 - 09:20] ای دسوات پښتنو! -
[03.Sep.2015 - 16:19] افغان -
[30.Aug.2015 - 20:40] ملت نه څوکۍ وساته خاینه! -
[28.Aug.2015 - 17:54] اسد دانش ساپي -
[25.Aug.2015 - 18:17] کړاوونو قيصه -
[25.Aug.2015 - 11:10] غزل -
[25.Aug.2015 - 11:00] غزل -
[25.Aug.2015 - 10:57] قام! -
[25.Aug.2015 - 10:54] قلم -
[23.Aug.2015 - 22:12] دښمنه -
[21.Aug.2015 - 18:51] بې خبره -
[19.Aug.2015 - 14:30] Ghazal -
[19.Aug.2015 - 14:28] وراسته کبان -
[18.Aug.2015 - 23:38] غزل -
[15.Aug.2015 - 16:16] نه شو هوښيار پښتون -
[13.Aug.2015 - 16:50] نــنـګ -
[13.Aug.2015 - 16:46] پښتـونخـوا د غـرو سـرونه -
[13.Aug.2015 - 10:57] دوخت بازار -
[11.Aug.2015 - 17:26] د یـو بل نه نفرت -
[11.Aug.2015 - 17:23] په څپو کې -
[08.Aug.2015 - 20:56] جار سم (لومړۍ /دویېمه برخه) -
[03.Aug.2015 - 14:18] پښتنې په قا مت سترې -
[02.Aug.2015 - 19:32] زه عاشق یم -
[01.Aug.2015 - 20:41] نظم -
[01.Aug.2015 - 11:16] خوار افغانه -
[01.Aug.2015 - 10:49] اوتي بوتي -
[31.Jul.2015 - 18:41] زمانظم -
 بېرته شاته