(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) ساده ګان -
ظالمانو نور بس کړی دا جګړی ؟ -
پيوند -
زما دلبر -
غزل -
شکمن -
قسمت دي خــــــاوري وخوره -
نه مې جرګې شته نه مې هاغه شملور پښتانه -
پارلمان ته کاند يد -
غزل -
مشرتوب -
غزل -
بی سره پښتون -
پښتنو زه ستاسو خوږه پښتویمه -
دښکليوتررخساره -
يوه هايکو -
زما هیواده -
نوى پارلمان -
دا څه حال دی ؟ -
په زړه کباب ا جمل خټک ته -
شړلې مسکا -
غزل -
څو شعرونه -
دوه غزلي -
غزل -
غزل -
دکلی مسا فرموچی تمام کلی ته راشی -
په ايران کې سر په دار -
د سولې دښمن -
دسولې جرګه -
خو ته را نه غلې -
د کونړ د سیند فریاد -
تیر وختونه او د ميــنې لار -
څلوريزه -
غزل -
ډالۍپښتون ارمان ته -
ازادشعر -
غزل -
ملګري -
د اجمل خټګ به یاد -
مورې -
شئ یو موټی یو اواز -
د امداد الله خیال څوغزلونه -
خواستونه -
غزل -
د گلو پسرلى دى -
دا څوک دي؟ -
دښاغلی علی خان شعرونه تازه شول -
خپل ښائېست -
پسرلی ته هرکلی -
 بېرته شاته