(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) ټپي ټپي -
دډموکراسي -
د ګر بت الوت -
د ښاغلی سمیع الدین افغانی شعرونه تازه شول -
دښاغلی ملیار شعرنه تازه شول -
دذبیح الله شریفی شعرونه تازه شول -
دخدای حکمت دی -
پرهرپرهروطن -
مورنۍ ژبه -
ارمان -
پښتو ژبه -
انځوریزشعرونه -
دا د پټی سر دی -
پارلمان ته -
غزل -
هایکو ګاني -
غزل -
زنګوم به دې -
زه افغان يم -
سوچ د ژبې بڼه ده -
نن مې زړه بېا راډک شوی -
دَ وطـن تـصـويـر -
غـــجـــر - ولې لاړل؟ -
دري غزلي -
لولۍ دنیا - پردی -
د ښاپیرۍ مینه - یوه جرعه شراب -
غزل -
درقيب انصاف -
ځونډي -
غزل -
مین -
ناحيدی شهيده -
د پښتون حال -
د ښاغلی سمیع الدین افغانی شعرونه تازه شول -
د ښاغلی نظری طنزونه تازه شول -
پښتووايه پښتوليکه -
غزل او درېيزي -
ناز او نیاز او ساقي ته -
پښتونه ویښ شه -
دسولې باچاخان روح ته ډالۍ -
د مینې سبق -
ټوټی ټوټی منګی -
زموږه ننګ، او تیل وغوړي -
دوينو جام ددوزخ په څنډو -
ترخه يادونه, وې يي خيردئ -
د پښتونخو ا ايوارډ لپاره... -
غزل -
دوه غزلي -
څلورېزې او هایکو -
غزل -
 بېرته شاته