(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) [30.Jan.2018 - 11:10] داستا سترګوکې -
[30.Jan.2018 - 11:08] ژوندون -
[26.Jan.2018 - 13:06] مشاورین -
[26.Jan.2018 - 12:53] افغانان یو -
[26.Jan.2018 - 12:52] له اټک تر کندهاره -
[26.Jan.2018 - 12:49] ميرات شوي ګودرونه -
[24.Jan.2018 - 14:26] مور -
[24.Jan.2018 - 14:24] طنز -
[16.Jan.2018 - 20:00] ائينه -
[16.Jan.2018 - 16:38] طنز -
[09.Jan.2018 - 12:32] دا څرنګه ژوندون دی -
[09.Jan.2018 - 12:29] شعرونه -
[09.Jan.2018 - 12:10] ترممبره -
[09.Jan.2018 - 12:08] ديخنۍ ګرمي -
[09.Jan.2018 - 12:05] محبوبا -
[09.Jan.2018 - 12:03] قلم او کتاب -
[09.Jan.2018 - 11:58] سباوون -
[09.Jan.2018 - 11:55] دونیا -
[09.Jan.2018 - 11:55] دونیا -
[09.Jan.2018 - 11:29] غزل -
[09.Jan.2018 - 11:26] د خیمې سیوري ته -
[09.Jan.2018 - 11:15] ننګرهاره ! -
[09.Jan.2018 - 11:12] صنم -
[09.Jan.2018 - 11:08] غزل -
[09.Jan.2018 - 10:33] غزل -
[09.Jan.2018 - 10:27] غزل -
[09.Jan.2018 - 10:25] غزل -
[09.Jan.2018 - 10:21] څلوریځي -
[08.Jan.2018 - 16:18] څاڅکي -
[08.Jan.2018 - 16:01] ډالۍ -
[08.Jan.2018 - 16:00] دلبره -
[08.Jan.2018 - 15:57] محل -
[08.Jan.2018 - 15:01] مورنۍ ژبه -
[08.Jan.2018 - 14:54] نظم -
[08.Jan.2018 - 14:49] خوب -
[08.Jan.2018 - 14:47] بدبختي -
[08.Jan.2018 - 14:35] باچاخاني -
[08.Jan.2018 - 14:22] باچا -
[08.Jan.2018 - 14:19] شیرک سوي موږکان -
[18.Dec.2017 - 15:56] ځواني -
[18.Dec.2017 - 15:53] غزل -
[18.Dec.2017 - 15:51] فلستني بندي -
[11.Dec.2017 - 17:16] ارمان -
[11.Dec.2017 - 17:06] وطن -
[11.Dec.2017 - 16:54] ټانکونه -
[11.Dec.2017 - 16:13] غرتک سیاستوال -
[11.Dec.2017 - 15:56] وینې بهېږي -
[05.Dec.2017 - 15:47] یه پښتنو! -
[05.Dec.2017 - 15:43] چرګه -
[03.Dec.2017 - 22:16] نظم -
 بېرته شاته