(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) [28.May.2015 - 18:42] دپښتوورځې په ویاړ -
[26.May.2015 - 19:07] ددولت دشپږو میاشتو نوښتونه -
[21.May.2015 - 19:35] غزل -
[21.May.2015 - 19:29] کوم پیمان؟ -
[20.May.2015 - 19:21] د انسانیت چور -
[19.May.2015 - 20:50] غلطه ډیموکراسي -
[16.May.2015 - 19:12] يو فرياد -
[15.May.2015 - 17:08] د قدرت لیوني -
[11.May.2015 - 17:25] دکونړ دسيند اواز -
[08.May.2015 - 14:46] میلمستیا ...؟! -
[02.May.2015 - 19:15] نظم -
[23.Apr.2015 - 09:38] پوښتنه -
[22.Apr.2015 - 21:50] دننګرهار په ویرکې -
[22.Apr.2015 - 18:24] مقام -
[21.Apr.2015 - 21:53] په وینوسره -
[21.Apr.2015 - 21:47] کونه څیرې کرک مړ -
[19.Apr.2015 - 23:33] د لښکرونو ملک ته وایه! -
[15.Apr.2015 - 19:12] ماته پښتون په لراوبرښکارېږي -
[08.Apr.2015 - 21:04] پښتنو ځلمو -
[07.Apr.2015 - 18:53] خوار قانون صایب -
[07.Apr.2015 - 18:51] پخلاینه / د کابل قاتل -
[26.Mar.2015 - 18:55] مسلمان سه بسلمانه/خوار قانون صایب/فیس بوک -
[25.Mar.2015 - 21:50] دښاغلي عبدالوهاب سرتېر -
[23.Mar.2015 - 14:18] مسلمانه -
[09.Mar.2015 - 23:03] د شهیدانو قافلی -
[02.Mar.2015 - 20:01] (بدل واکمنان(طنز؟/دمارچ د اتمې په ویاړ -
[28.Feb.2015 - 20:27] لونګین ټال -
[28.Feb.2015 - 20:23] که مسجد که بتخانه ده -
[27.Feb.2015 - 19:47] شربت ګله -
[21.Feb.2015 - 19:12] د بابا د څلي خاوري -
[20.Feb.2015 - 19:42] د خره فلسفي عقل -
[16.Feb.2015 - 20:45] ځوانيمرګي انګېزې شينواري ته -
[11.Feb.2015 - 20:15] دډیرو مشاورانود لرلو سیالۍ/آ للو احمدزی للو -
[11.Feb.2015 - 18:50] سولې رانغلې/د شملورو پښتنو وطنه -
[11.Feb.2015 - 18:41] زیری -
[10.Feb.2015 - 22:16] داجمل خټک بابا په ياد کې -
[02.Feb.2015 - 19:46] د مورکۍ ځویه -
[02.Feb.2015 - 19:44] د سولې حاجت/د عبرت ریښتینې کیسه -
[26.Jan.2015 - 14:05] دملي وحدت حکومت -
[24.Jan.2015 - 19:52] ما له ازله پیزندلی مینه -
[24.Jan.2015 - 19:05] وپیر شته/دلارې مل -
[20.Jan.2015 - 23:48] باچا خانه تاته ملامته یم -
[13.Jan.2015 - 22:57] ښه اهل کار ؟!/مسلکي کابینه -
[10.Jan.2015 - 19:25] ‫تړمې او ښکې -
[08.Jan.2015 - 22:04] ماشومان که د مشرق که د مغرب دي -
[07.Jan.2015 - 20:07] دکونړ یاد -
[05.Jan.2015 - 20:23] ! خلکو -
[05.Jan.2015 - 20:21] نننۍ ترمینالوژي-۴ -
[03.Jan.2015 - 11:12] زما ویر -
[01.Jan.2015 - 12:48] بد بختئ -
 بېرته شاته  بېرته شاته