(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

بدبختي

[08.Jan.2018 - 14:47]
هغه څه نه چی ا فغا ن ولس کړیږی
بی علمی ، بی ا تفا قی ، خودغرضی د ه
د نیا ولاړه اسما نو ته مونږ بید ه یو
ټول د بل په لکئ ځوړند ، بی شرمی د ه
تش په ویلو د د نیا لوړ مسلما ن یو
خو ا عما ل مو ډ یرکفری د ی ، نا پوهی د ه
مونږ پخپله د خپل ځا ن سره په جګړه یو
جها لت سره خوشا ل یو ، بی عقلی د ه
نور په هیڅ کار نه پوهیږو مرګ مو زده د ه
ا فتخار پخپل وخشت کړو ا فغا نی د ه
خپل د ورور سره مو جګړه په ما ل میرا ث وی
خپل ا کا ته توربور و ا یو تربوری د ه
قصد ، کینه خو لا وختی را پا تی شوی
بس د روا غو لاف و شاف کی زورسیا لی د ه
په پخوا کی ، چا قوکش یا لنډ غر و
ا وس یی ځا ی شو د خود کشو ، بی شرمی د ه
د جها د په نوم یی ټول وطن را چورکړ
با زپرس نه شته هسی جوړه د ین فروشی د ه
وطن ډ ک د ی په ا جیرو ، عیش ونوش کا
وزیرا ن د ی وکیلان د ی ، ا زا د ی د ه
په د ولت کی به څو کسه رشوتخور و
کرزی وکرل بی شما ره ، پریما نی د ه
 
رفیع الله مصلح‬
-
 بېرته شاته