(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

دپښتنو ازار

[25.Oct.2017 - 14:59]

ورک سپک ببرباد به شی د افغانانو اظار مه اخله طالیبه

ولی یی ناهقه وژنی د بی ګنا انسانانو اظار مه اخله طالیبه

د افغانانو ښیرا اظار مجاهدین کمونستان غرق تبا برباد

کړل ای منافیقه د مظلومو مسلمانانو اظار مه اخله طالیبه

تاسی نه خدای منی نه رسول نه قران منی فقت د ای اس ای

سایست مخ کې بیا یی د وطن د قرمانانو اظار مه اخله طالیبه

تاسی یوار امتهان ورکړی دی افغانستان نه مو دوزخ جوړ کړی 

وء ښیرا به درته وکړي د ملي وردو قومندانانو اظار مه اخله طالیبه

عسکر فولیس کومه ګناه کړی دی کلیمه وایي لمونځ کوي ولی یی وژنۍ 

دا د ذبیح الله واوری د خدای له قهر عذاب نه وډار شۍ د پښتنو اظار مه اخله طالیبه

............

د سو پیسو لپاره لوسی بربنډۍ نجونی نرانوته ګډیږي پیسې سومره موهمی شوی

ورځ له بلی انسانان د شیطان په ګناهونو اموخته کیږي پیسې سومره موهمی شوی

وایي دیموکراسي دی ازادي دی سیکس کلوب کې هر ڼنګه نران

په ښکلو نجونو جیګیږي ټیټیږي پیسې سومره موهمی شوی

پرته له اسلامي مملکتو نوره دنیا کې سندرغاړۍ  سپورت مینانۍ

لوسی لغړی وي په میدان کې لوبیږي پیسې سومره موهمی شوی

انسانیت شرافت دین مذهب خدای ور نه هیر دی لکه وهشي زناور ژوند 

کوي هیڅ د خدای له قهرعذابنه نه ډاریږي پیسې سومره موهمی شوی

په اروپا امریکا کې پټ ښاره ډیر دشیطان عبادت کوي دیموکراتان هیڅ

اخلاق نه لري دوۍ له خدای سره جنګیږي پیسې سومره موهمی شوی

بیا لکه د لوت ع وخت راغلی په دنیا کې خدای د خیر کړي ورځ له بلی

انسانان له دین مذهب له خدایه بی زاریږي پیسې سومره موهمی شوی

ته د جنګ جګړو قتل قیتال ته وګرۍ چی خدای به څه تسمیم وني زه 

ذبیح الله فکر کوم یو لوی غټ عذاب رانازلیږي پیسې سومره موهمی شوی

ویناوال او ليکوال ذبيح الله شريفي

-
 بېرته شاته