(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

امریکا اوناټو

[27.Sep.2017 - 13:02]

امریکا او ناتو کله پریږدمه

نور هر څه به پریږدم خو پښتو کله پریږدمه

دا نښه د هغو پوخوانو میړنو کله پریږدمه

د ازادۍ درس مور زانګو کې راکړی

د وطن کې امریکا او ناتو کله پریږدمه

که غلام مړ شوم راشی په قبر می توکې لاړی 

په وطن باندی تجاوز د پردو کله پریږدمه

سر او ځان تر قوربانوم دا می قسم دی

وطن چور چپاول ته د اشرارو کله پریږدمه

ذبیح الله د اروپا دا لوسی لغړی بی اهیا بی نوره

بی نمکه نجونی څه کوم پښتنه لیلو کله پریږدمه

.............

 په خپله پښتو ویاړم 

پښتو می لیلا زی مجنون یمه

قسم په په خدای زی مین یمه 

په خپله پښتو ویاړم له غیرته

ډکه دی شُکر چی پښتون یمه

دا خوږه ژبه وساتۍ می هیروۍ

پښتو وایي زه ژبه د سندرو د اټن یمه 

پښتو کولتور هي چیری سارۍ نه لري

پښتو وایي زه اصیله ژبه د افغانستان یمه

شاعر ذبیح الله ولی د دربار ژبه نه کیږيم

له پښتون ریس جمهور وزیرانو نه ګیلمن یمه 

.................

د وطن ګیله له تاجکه له ازاره له اوزبکه ؟

ته خوشحالي کړی د افغان په وطن جنګ دی تاجکه

ته کډیږه کور د پښتون په سرو وینور نګ دی تاجکه 

په تاجک ازاره اوذبک خوشحالي دی د د ازادۍ لپاره 

پښتون په مولا توره تړی په میدان ولاړ لکه پتنک دی تاجکه

تاسی د وطن د بد حال ته وګورۍ او ستاسو د بی غیرتي ته 

وګورۍ وطن د ډیرو غمو دردو له لاسه ړنګ بنګ دی تاجکه

عبد الله دوستمه محقیقه امر الله فیدرامه اتانوره ستاسو سرونه به 

لا پوخوا پری شوي ول خو ناتو او امریکا مو تر سنګ دی تاجکه

خیر که ڼن مو میډیا او ټول ستاسو لپاره کار کوي دا دی ذبيح الله واورۍ 

یوه ورځ به رڼا شي خیر کې که ڼن پښتون د وطن لپاره ملنګ دی تاجکه

سرليک ؛ شعر

متن ؛ کړم وه زما شیرینه یاره

بی له تا به زړه په څه خوشحاله کړم وه زما یاره شیرینه

که راغلی نظرانه به چرګه حلاله کړم وه زما یاره شیرینه

تا پسی می وښکې وینی شوی د بندن غوښی می خوړنی شوی

راشه چی خبره د غمجن زړګي له حاله کړم وه زما یاره شیرینه

هر سو د چی هیروم نه هیریږی د زړه په کور کې می وسیږی

غمو ته د یواځی پریښودم دا درنه ګیله کړم وه زما یاره شیرینه

د ډیرو غمو راباندی باران دی ستا په حجران کې می داسی ګزران

دی لیږ فکر وکړه تر سو به زه حوسیله کړم وه زما یاره شیرینه

یو وار یی واوره له پنده ډک دي د شاعر ذبیح الله ښکلي شعرونه

د ځواني ومر هسی هبس تیریږي ځکه عجله کړم وه زما یاره شیرینه

.............

 زما پاګل جانانه

ولی کوی په غوسه کې راته کتل جانانه

څه می ګناه ده زما پاګل جانانه

ته خو داسی نوې داڅه درباندی وشو

راته ووایه د زړه حل جانانه

مه می خپه کوه د خدای لپاره

چا څه درته ویلي څه ده چل جانانه

بی تا می څوک دي یوار ماته وګوره

ڼن دی نظر راته ښاري بدل بدل جانانه

یو واری واوره له پنده ډک دي

د ذبیح الله شاعر غزل جانانه

........................

سرليک ؛ د ماشوما لپاره کیسه

 بېرته شاته