(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

شعرونه اوکېسه

[27.Sep.2017 - 12:58]

 له شاعر نه قضاوت له منزه لاړ ؟

دا څنګه غملړۍ زمانه شوه انسانیت له منزه لاړ

د هر چا کشش پیسو پسی دی مینه محبت له منزه لاړ

کله لیوني سپي په خپل منز کی سره خوري نه دریږي

د یو بل وینو ته تږي ناست دي افغانیت له منزه لاړ

وطن له کوڼډو ایتمانو ډک دی بی شرمه اشرار جوړه 

وي بیړډینګونه لوکس کورونه شرافت له منزه لاړ

ته دا شور چیغی بوغارې دا جنازې نه وینې شاعره

تر سو به له ملا ډاریږې له شاعر نه قضاوت له منزه لاړ

ذبیح الله نور به څه درته وایم په د وطن کې هر څه ګډوډ دي 

د هورو غیلمانو په هاوس کې له طالب نه اسلامیت له منزه لاړ 

.............

 ولی په کونج کې پټ یی شاعره

د شهید ماشومان ژاړي شاعره

بابا نرې وهي پلار غواړي شاعره

ډیرو ځوانانو په وطن ورکړل سرونه

د تاريخ پاڼې په دوۍ باندی ویاړي شاعره

دلته په خلکو د جګړو له لاسه قیامتونه تیريږي

څوک به یی د زړه غمونه راوسپاړي شاعره 

وطن د خبګیان د غمونو له لاسه ړنګ بنګ دی

څوک به د سولی د خپلواکۍ غږ وچت کړي شاعره

دا د ذبیح الله واوره تر سو به تاسی په کونجو کې پټ یی 

دا ظالمان سیتمګر بلواګر اشغالګر به سوک وسړي شاعره

.............

 شاعره په تا له کومی خوا خوشحالي دي

په وطن کې روان جنګ دی شاعره په تا له کومی خوا خوشحالي دي

غم راسره ولاړ تر سنګ دی شاعره په تا له کومی خوا خوشحالي دي

د خیالي ځوانانو سرونه له خاورو لاندی کیږي قبرستان خپه خپه دی 

زړو مو نیولی د وینو زنګ دی شاعره په تا له کومی خوا خوشحالي دي

ته د خوارانو غریبانو چیغی بوغاری نه اوری چیری یی د جنګو له لاسه 

هر چاته چی ګوری لکه ملنګ دی شاعره په تا له کومی خوا خوشحالي دي

کله به تاسی د انصاف عدالت غږ وچتوۍ ولی ډاریږۍ له مکارو منافقینو   

اوسنی شاعره شعر د بد رنګ دی شاعره په تا له کومی خوا خوشحالي دي

چی عدالت انصاف نه سی کولی حق ویلی نه سی په زخمو مو مالګی مه دوړه وه

ذبیح الله وطن د خبیګیان له لاسه ړنګ بنګ دی شاعره په تا له کومی خوا خوشحالي دي

................

په شعر کې شاعره دا الهام نه دی

شعر د میو ساقي سره لبان په شعر کې شاعره دا الهام نه دی

سره اڼنګي تور وربل پیزوان په شعر کې شاعره دا الهام نه دی

هر څوک لور خور مور لري لیږ فکر وکړه ځان سره شاعره 

د پیمخو نجونو د وړی لیلو ارمان په شعر کې شاعره دا الهام نه دی

د شیطاني او خدایي شعرو باید په منز کې فرق توفیر وکړی چی چیشی 

لیکې د سترګو وربل نه قوربان په شعر کې شاعره دا الهام نه دی

که په ریښتا نر یی سیکس کلوپ کازینو کاپیشوپ دیموکراتان وغنده

د ښځو د هوس لپاره لیلا محبوبه خوبان په شعر کې شاعره دا الهام نه بېرته شاته