(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

شاعر ليوني فلسفي

[20.Jul.2017 - 14:26]

شاعر ليوني فلسفي خان عبدالغني خان 

غني

سر غني، سرورغني، يار غني، خمار غني

غږ غني، غزل غني، باغ غني، بهار غني

ساز غني، اهنګ غني، بنګ غني، لونګ غني

نر غني، سالار غني، تاج غني، تاجدار غني

باب غني ، رباب غني، تاب غني، کتاب غني

فن غني، فنکارغني، هار غني، خاکسارغني

جام غني، جنون غني، لال غني، هلال غڼي

چنګ غني، فرهنګ غني، ساز غني، ستارغني

ناز غني، انداز غني، ننګ غني، ملنګ غني

رنګ غني، رنګ رنګ غني، ګل غني ګلزارغني

زه وفا، قربان له تا، ته زمونږ بابا غني 

بازغني، جانباز غني، لارغني، اقرارغني

(غني خان)

-
 بېرته شاته