(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

استاد خیال محمد:: مبارز څاپی

[21.Nov.2016 - 15:12]

استاد خیال محمد 
لیک:  مبارز څاپی                                                            

پو ها نو و یلي:  ا نسا ن ته په خد ا یی و ر کړ ه کی د ر و غتیا نه و ر و سته د لو ړ تیا د ر ې ښیګڼیز ه صفتونه د ي چی ا نسا نپه ټو لنه کی د د ر نښت ا و بر م د ر يځ ته ر سو ي ۰                                                                                  
د غه د ر ې صفتونه په د ې تو ګه پيژ ند ل شو ي د ي :                                                                                        
ښه خو ی ! ښه ښکلا ! ا و ښه غږ !  ) ډ یر لږ پیښیږي چی د غه د ر ې و ا ړ ه صفتونه په یو ه ا نسا ن کی و میند ل شي ۰
د ا ځکه : په ټو ليز ه تو ګه لید لی شو چی :  که څو ک ښه خو ی ا و ښه ښکلا و لر ي ، د ښه غږ څخه به بی بر خی و ي ۰ که
 څو ک ښه غږ ا و ښه ښکلا و لر ي ، د ښه خو ی څخه به نيمګړې و ي ۰ ا و همد ا ر  نګه که دچا ښه خوی او ښه غږ وي ،هغه 
به دښه ښکلا نه بی بر خی و ي ۰ خو دا سی هم کيد لا ی شي چی ځینی ا نسا نا ن د غه د ر یو ا ړ ه ښیګڼیز ه ا و لو ړ تیا
لر و نکی صفتونه هم  ولر ي  ۰ کوم چی د غسی څو ک به په ا نسا ني ټو لنو کی ډ یر لږ و لید ل شي ۰ له ښه مر غه په پښتونخو ا  کی ا ستا د خیا ل محمد د د ې د ر ې و ا ړ و صفتونو خا و ند وو ۰ هغۀ ښه ځو ا ني لر له ، د ښه خو ی خا و ند وو ، ا و چی لو یڅښتن و ر ته ښه غږ هم و ر کړی و و ۰ د ا سی غږ چی ښه سند ر يزه ، ښه سمنسا ر ه ا و ښه ګلو ر یز ه ا غیز ه یی لر له ۰ د هغه
                                                 په غږ کی د تر ا نو ، سند ر و ا و سا ند و ا غیز منی څپی په تل پا تی تو ګه د پښتو نخو ا په غر و نو ، ر ا غو نو ، د ښتو ، میر و ، کلیو ، با نډ و ا و ښا ر و نو کی خپل شتو ا لی ښو د لی ا و لا سا تلی د ی ۰ د ا و لی ؟ د ا پهدې چی :                                                                                                                                                    
څنګه چی د ا سلا مي د ین په مو من بها کی د ( تقو ی ) په نا مه د ر ې ر کنیز ه یا د ر ې ا صلیز ه عملي و جیبې پلي کو ل
ضر و ر ي ګڼل شو ي ، ا و په د ې د ر یو و جا یبو کی یو یی هم ( ا نفاق ) یا و ر کړ ه د ه ، ا و د د ې و جيبي پر ا سا س هر ا نسا ن ا ړ د ی چی له خپلی شتمنۍ څخه خپل بی و ځله ا و بی و سه و لس ته یو څه و ر کړ ي ۰ نو د غی و ر کړ ې ته چی د کر ا مت 
دلا سته ر ا و ړ لو په پا ر د ( تقو ی ) د شر ا یطو په بشپړ و لو کی د ا نفاق نو م ور کړ ل شو ی، د ا ر ا ښيي چی:                      
هر څو ک ا ړ د ی له خپلی شتمنۍ څخه هغه کچه بی و ځلو ته و ر کړ ي چی په همهغه مها ل د د ه په کا ر نه و ي ۰ د شتمنۍ په دې و ر کړ ه کی پیسی، جا می، خو ا ړ ه ا و هر څه نو ر شا مل د ي ۰                                                                            
یعنی: د د غی شتمنی په لړ کی ا نسا ني پو هه، کسب ا و کما ل ا و همد ا ر نګه ښه غږ هم کيد ا ی شي په ( ا نفاق) کی    
و شمیر ل شي ۰ د ا ځکه چی:  ښه پو هه د ژ و ند نیمګړ تیا و ې پو ر ه کو ي ا و ښه غږ د و لس مړ ا و ې ا حسا س ر ا پا ر و ي ا و  تا ز ه کو ي ۰ که پو هه نه و ي، ژ و ند د تبا هی په لو ر ې د ر و مي ا و که په ښه غږ کی سا ند ې، سند ر ې ا و ملي تر ا نې و ا نه
و ر ید ل شي، د و لس مړ ا و ې ا حسا س نه تا ز ه کیږ ي ۰ که چیر ې ا حسا س تا ز ه نه شي ا و و نه پا ر و ل شي، د ژ وند خواږه ا و تر ا خه خپل شته و ا لی هم نه شي ښو د لی ۰                                                                                                          
ا ستا د خیا ل محمد د پیسو شتمن نه وو،  چی بی و ز لو ا و بی و سو ته یی د پیسو مر سته کړ ی و ا ی ۰ د لو ړ و ز د ه کړ و
خا و ند هم نه وو ، چی په مد ر سه، ښوو نځی یا په پو هندو ن کی یی ز د ه کو و نکي ر و ز لي و ا ی ۰ هغه خو یو ا ځی د ښه غږ خا و ند وو، چی د غه شتمنی یی څنګه چی غو ر ه ګڼله په هما غه تو ګه خپل و لس ته و ړ ا ند ې کړ ه، ا و په د ې تو ګه  یی د ا یما ن پر غیب ا و لما نځه سر ه یو ځا ی د ( ا نفاق ) بر خه هم بشپړ ه کړ ه ۰ و لس ته یی خو ښي و بښله، د خو ښيو نغمه ا یز ې ا ز ا نګی یی پر ټو له پښتو نخو ا ه په تل پا تی تو ګه خپر ه کړ ه ،  ا و په د ې کا ر سر ه یی د کر ا مت د ر يځ ته د ځا ن ر سو لو په لیا ر ه کی د ( تقو ی )  د د ر یګو نو و جا یبو په پو ر ه کو لو سر ه د لو ی خد ا ی په و ړ ا ند ې خپلی ر ا تلو نکي ته د ر نا و ی و با ښه ۰ په د ې پړ ا و کی ز ه ا ستا د خیا ل محمد یو جنتي انسان ګڼم ا و غو ا ړ م له هر ه پښتا نه و پو ښتم چی تا پښتو ن    و لس ته څه و ر کړ ي د ي ؟ د ا ځکه چی د و ر کړ ې نه پر ته ر ا کړ ه نه شته ۰ څه به و ر کو ې ا و څه به ا خلی ۰                        
له د ې کبله که د ر نا و ې غو ا ړ ې و ر کړ ه به کو ې ا و د و ر کړ ې له لیا ر ې به ځا ن ا نسا ني کر ا مت ته و ر رسو ې ۰            
د و ر کړ ې په هکله یو ا ځی ا سلا مي د ین نه د ی چی خپل بنسټ یی ګر ځو لی، د غه کړ نه په چین کی د ( تا ؤ و ستي) شر یعت
مخکښ پيغام مبر ( لا ؤ و تسه) ا و همد ا ر نګه د ا ر یا ئی ا د یا نو  د او ستا ئی ا و بو د ا ئی پيغامبر ا نو په کتا بو نو کی
هم و ا جب ګڼل شو ي د ي ۰                                                                                                                                    
یعنی:  چینا ئی پیغا مبر ( لا ؤو تسه )  و ا یی ( و ر کړ ه) ۰ د ار یا ئی د ین پيغام مبر (بو د ا) و ا یی:  ( و ر کړ ه) ا و د او ستا ئی
د ین پيغا مبر حضر ت ( ز ر د شت )  و ا یی: و ر کړ ه))                                                                                                
د ا ځکه چی په و ر کړ ه کی د ر نا و ې ا و کر ا مت نغښتی د ی ۰ چا چی و ر کړ ه لر لی، هغه د لو ی خد ا ی په و ړ ا ند ې د یو
کر یم ا نسا ن په څیر د د ر نا و ې خا و ند شو ی ۰ څو ک چی د و ر کړ ې له لا مله د ر نښت مو مي هغه پیسی څه کو ي؟ څو کۍ  
ا و منصب څه کو ي ؟ څه یی چی غو ښتل هغه یی د کر ا مت له لیا ر ې په د ر نا و ې ا و د ر نښت کی تر لا سه کړ ي د ي ۰          
د ا خو هر چا ته ر و ښا نه د ه چی د هر چا مو خه تر لو ړ د ر یځه ر سید ل د ي ۰ کو م چی د د ر نا و ې لو ړ د ر يځ ته ر سید ل
د و ر کړ ې له لیا ر ې شو نی د ه ۰                                                                                                                            
یعنی : جنت ا و د لو ی خد ا ی خو ښي د شتمنیو په ټو لو لو کی نه چی د شتمنیو په و یشلو کی د ه ۰ هر چا چی و ر کړ ه لرلی ا و خپله شتمنی یی پر مستحقینو و یشلی د ه؛ هغه د د ر نښت ا و د ر نا و ې خا و ند د ی ۰                                                      
ا ستا د خیا ل محمد هم په خو ا ږ ه غږ کی د خو ږ و نغمو په و ړ ا ند ې کو لو سر ه خپل پښتو ن و لس خو ښ کړ ی د ی، نو ځکه د د ر نښت لو ړ د ر يځ ته ر سید لی ا و  د د ر نا و ې د و ړ تیا خا و ند ګڼل کيد لا ی شي ۰                                                    
و ا ئی : د لو ی خد ا ی خو ښي د و لس په خو ښي کی د ه ۰ چا نه چی و لس خو ښ شو ، له هغه نه لو ی خو ښ د ی 
۰ مبارز څاپی
نو ا مبر کا ل 2016  ع ل

- مبارز څاپی
 بېرته شاته